Contactgegevens

Basisschool Roald Dahl
Papaverstraat 31
5271 RA  Sint-Michielsgestel

Directeur
Annelies Jacobs
maandag t/m donderdag

T 073-5512798
E info.roalddahl@cadansprimair.nl

 

 
 
Onze school

Hieronder vindt u wat algemene informatie over onze school.
Voor meer informatie kijk bij schoolgids en schoolplan.

De School
Op basisschool Roald Dahl zitten ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 10 groepen.
Het team bestaat uit 17 groepsleerkrachten, een intern begeleider (IB), een directeur en een ict coördinator, specialist taal en specialist rekenen.
Basisschool Roald Dahl is een van de drie voorzieningen voor 0 - 12 jarigen op één locatie.
In het gebouw zijn gehuisvest:

 • Kinderdagopvang De Boefjes, BSO en TSO
 • Basisschool Roald Dahl

Ons Motto
Ons motto is: leren met plezier. Kinderen komen op school om te leren. We willen dat kinderen zich thuis voelen. Een positief schoolklimaat is van grote waarde voor het kind. Een ordelijk en rustig klimaat verschaft het kind zekerheid, duidelijkheid en veiligheid.
Naast het zogenoemde leerwerk is er ook tijd voor feesten, vieringen en andere activiteiten. Ook dit soort activiteiten zijn fijne en goede leef- en leermomenten.
Tijdens het jaar zijn er verschillende feestelijke activiteiten. De kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de Dahldag en een slotactiviteit zijn daar voorbeelden van.

Waar we als school voor staan
Op basisschool Roald Dahl hebben we een uitgesproken visie op het onderwijs.
Vanuit het motto ‘leren met plezier’ geven wij ons onderwijs vorm:

 • Het accent ligt op de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen, wereldverkenning, motorische en muzische vorming.
 • We hebben positieve en optimale verwachtingen van onze leerlingen, uitgaande van de individuele mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Er is geen eenzijdige aandacht voor de leerprestaties. Er is ook aandacht voor samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit en sociale vaardigheden.
 • In groep 1-2 wordt onderwijs gegeven aan heterogeen samengestelde groepen (leeftijdsgroepen door elkaar).
 • Vanaf groep 3 wordt er gestreefd naar een homogene samenstelling (een leeftijdsgroep) van de groepen. Om getalsmatige redenen werken we ook (graag) met combinatieklassen.
 • Op basis van de gehanteerde methodes is er een goede planning van de leerstof.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het vroegtijdig signaleren van problemen bij leerlingen. Naast observatie hanteert de school een intern leerlingvolgsysteem.
 • Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
 • Wij willen graag dat kinderen zich in een positief schoolklimaat bij ons thuis voelen.
 • Wij hechten waarde aan een positief, ordelijk en rustig schoolklimaat.

De prioriteiten die we ons dit jaar hebben gesteld zijn:

 

1)Onderzoekend leren is een onderdeel van het leerproces:

doorgaande lijn van 2-3: we zoeken naar een meer doorgaande leerlijn van groep 2 naar 3, een leerteam zal deze opdracht krijgen.

PLG als instrument om samen te leren in een leerteam: Alle teamleden nemen zitting in een leerteam en zullen volgens de stappen van het onderzoekend leren een opdracht onderzoeken die past bij onze ontwikkelingen.

2)Eigenaarschap bij leerlingen:

Startgesprekken ouder-kind:Dit jaar voeren we ouder-kindgesprekken in de eerste weken van het schooljaar. We proberen samen met kind en ouder te kijken wat het kind nodig heeft, en zal de leerling zoveel mogelijk mede-eigenaar worden van zijn leerproces.

Betrokkenheid van leerlingen bij afspraken: De leerkracht maakt samen met de leerlingen afspraken binnen de groep en het ouder-kind gesprek. De leerling wordt meer betrokken en is mede-eigenaar.

3)Basis goed onderwijs staat:

Instructies sluiten aan bij onderwijsbehoeften leerlingen: Op studiedagen zullen we dit jaar aandacht besteden aan de vraag hoe we meer aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit doen we middels scholing en via de leerteams waar de leerkrachten zitting in nemen.

4)Zicht op onderwijsbehoeften en aanpassingsmogelijkheden: 

Differentieren doelen IPC: Binnen IPC zullen we de doelen meer laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

5)Professioneel organiseren:

PLG als instrument om samen te leren, Iedere leerkracht neemt plaats in een leerteam 

6)Ondersteunend pedagogisch schoolklimaat:

Onderzoek voor aanpak/methode sociaal-emotioneel

7)Samenwerking met onze partners:

Inrichten van schoolplein

 

De resultaten dit schooljaar zullen zijn:

Invoering nieuw rapport,

Toekomstgericht aanbod voor elk kind

Zorgstructuur is helder 

Leerkrachten hebben onderwijsbehoeften van alle kinderen in beeld.