Verlof aanvragen

Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de Leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof (of later indien een tijdige aanvraag in verband met de aard van het verzoek niet mogelijk is) worden ingediend.

Een directeur mag verlof verlenen wanneer er sprake is van een aantal in de wet genoemde gewichtige omstandigheden: bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk van een familielid (de redenen voor toestemming kunt u aflezen uit het aanvraagformulier). Ook mag een directeur verlof verlenen op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Leerlingen van 4 jaar zijn (nog) niet leerplichtig. Wij gaan ervan uit dat deze leerlingen in het belang van hun ontwikkeling gewoon dagelijks de school bezoeken en dat hun ouders wat betreft de melding van afwezigheid zich aan de schoolregels houden.