Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Roald Dahl kent een eigen medezeggenschapsraad. Aan deze MR vraagt de directeur van de school advies of instemming met betrekking tot school specifieke onderwerpen als onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en dergelijke. In de MR van Roald Dahl zitten ouders en personeelsleden (zie onderstaande tabel).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR​)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (=GMR) behartigt de belangen van alle bij de stichting Cadans Primair ( www.cadansprimair.nl) aangesloten scholen. Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de GMR. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de Cadans Primair-scholen en er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die een specifieke school aangaan.​ Elke school heeft één leerkracht en één ouder afgevaardigd in de GMR, voor Roald Dahl zijn dat Anke van Boxmeer (leerkracht) en Corinne Westerink (ouder).

MR Vergaderingen

Door actief te zijn in de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het schoolbeleid. In beginsel zijn de vergaderingen van de MR openbaar voor ouders, leerlingen en teamleden.  Echter: zij kunnen alleen als toehoorder aanwezig zijn. Wel kunnen ze spreektijd aanvragen bij de voorzitter. Bij vertrouwelijke items moeten zij de vergadering verlaten. 

In de week voorafgaand aan de MR vergadering zal de agenda op deze site gepubliceerd worden. Belangstellenden kunnen de voorzitter op het onderstaande e-mail adres laten weten dat zij de vergadering willen bijwonen.

Contact MR

Als u een vraag hebt voor de MR, dan kunt u die via het onderstaande email adres bij de MR onder de aandacht brengen; de MR neemt vervolgens contact met u op.